อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น


เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา (สระแก้ว)
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กระทรวงผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2558
    กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2556
    ผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สระแก้ว
ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
    หลักการวางยุทธศาสตร์
    การพัฒนาโครงการแบบบูรณาการ
    การติดตามผลและการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูล OTOP นวัตวิถี

โครงการสำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เอกสารประกอบการประชุม พันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจ เทมเพลต Infographic
แบบสำรวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน) หัวข้อการสรุปผลโครงการสำรวจบริบทชุมชน
เครื่องมือศึกษาชุมชน ตัวอย่างรายงานสรุปผลโครงการการศึกษาบริบทชุมชน