อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อำเภอวัฒนานคร
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
อำเภอคลองหาด
ตลาดโรงเกลือ
อำเภออรัญประเทศ
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
อำเภอโคกสูง

วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
อำเภอเขาฉกรรจ์
น้ำตกเขาตะกรุบ
อำเภอวังน้ำเย็น
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
อำเภอตาพระยา
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
อำเภอวังสมบูรณ์

ศาลหลักเมือง
อำเภอเมืองสระแก้ว
อุทยานสระแก้ว-สระขวัญ
อำเภอเมืองสระแก้ว
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว
อุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวร
อำเภอวัฒนานคร

โรงเรือนผักกางมุ้ง
มรภ.วไลยอกรณ์ฯ สระแก้ว
โรงเรือนเมล่อน
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว
โรงเรือนเลี้ยงแพะ
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว
โรงเรือนเลี้ยงปลาช่อน
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว
 
โรงเรือนเลี้ยงหมูป่า
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว
โรงเรือนเลี้ยงโคนม
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว