>>อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์<<

โครงการวิจัย

      -

บทความวิชาการและบทความวิจัย

  • การบริหารและพัฒนาคุณภาพระบบราชการไทยในการปฏิรูปสู่ยุค Thailand 4.0 Management and development of thai bureaucracy
    in Thailand's reform.