>>อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์<<

โครงการวิจัย

     -

บทความวิชาการและบทความวิจัย

  • การปรับตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว