>>อาจารย์ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก<<

โครงการวิจัย

      -

บทความวิชาการและบทความวิจัย

  • Effect of gramma irrdiation and flooding period on survival rate and growth of Hom Thong banana.