>>อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี<<

โครงการวิจัย

      -

บทความวิชาการและบทความวิจัย

  • รายงานใหม่ของแมลงวันทอง Bactrocera sp. nr. tau ศัตรูของเมล็ดฟักข้าว Momordica cochinchinensis ในประเทศไทย
  • Morphological and Biological studies on the Dark-bordered Hawk Moth, Psilogramma increta (Walker) (Lepidoptera : Sphingidae)
  • Attraction of Flowering Plants to Fruit fly males Bactrocera (Bactrocera) tuberculata (Bezz) reported as pest attacking fruit of Tummy-wood, (Careya sphaerica) in Thailand
  • Bactrocera (Bactrocera) tuberculata (Bezzi) reported as pest attacking fruit of Tummy-wood, (Careya sphaerica)
    in Thailand.