>>อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย<<

โครงการวิจัย

      -

บทความวิชาการและบทความวิจัย

  • ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์