>>อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์<<

โครงการวิจัย

  • โครงการขยายพันธุ์กล้วยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ด้วยไบโอรีแอคเตอร์
  • โครงการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไข่

บทความวิชาการและบทความวิจัย

  • Effect of gramma irradiation and Salt Stress on survival rate and growth of Hom thong banana