>>อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว<<

โครงการวิจัย

  • โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

บทความวิชาการและบทความวิจัย

      -