>>อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี<<

โครงการวิจัย

  • โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ชุมชนที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
  • โครงการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืน ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

บทความวิชาการและบทความวิจัย

     -