>>อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ<<

โครงการวิจัย

      -

บทความวิชาการและบทความวิจัย

  • วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ : กรณีศึกษาความพึงพอใจในงานของบุคลากรเทศบาลนครบาลพระนครศรีอยุธยา