เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ :
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง