ค่านิยมหลักและที่มา
ค่านิยมหลัก :
 • V : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
 • A : Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
 • L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
 • Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
 • A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

ที่มาของค่านิยม :
 • แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
 • กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
 • แผนแม่บทโครงสร้างทางปัญญาของชาติ
 • บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 • ความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัย