อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ :
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น