อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

» ค่านิยมหลัก

 • V :: Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
 • A :: Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
 • L :: Like ot learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • A :: Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
 • Y :: Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
 • A :: Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

» ที่มาของค่านิยม

 1. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
 3. แผนแม่บทโครงสร้างทางปัญญาของชาติ
 4. บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
 5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 6. ความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัย