เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์


อัตลักษณ์ :

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ :

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง