รูปกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประชุมพิจารณาการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า
มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดชายแดน"


วันที่ 13 สิงหาคม 2561
พิธีบวงสรวงาลพระภูมิ คล้องมาลัยปืนใหญ่ พิธีสงฆ์และบวงสรวงอนุเสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี)


วันที่ 12 สิงหาคม 2561
พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561
โครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายความจงรักภักดี" และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง


วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ประชุมหารือ แนวทางและรับฟังความคิดเห็น การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม


วันที่ 8 สิงหาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับจังหวัด และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว


วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ประชุมการลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว


วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบริหารงานงบประมาณรายข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
พิธีมอบต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชา และเข้าพรรษาอาเซียน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
โครงการวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา ถวายตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา