2 มีนาคม 2561
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการทำมะม่วงGI/การจัดงานวันมะม่วง/แนวทางการพัฒนา
มะม่วงจ.สระแก้ว/การตลาด/การพัฒนาคุณภาพมะม่วงให้กับสมาชิกผู้ปลูกมะม่วง
จังหวัดสระแก้ว
6 มีนาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
 6 มีนาคม 2561
แนะแนววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว พร้อมทั้งปรึกษาหารือการทำ MOU หลักสูตรเกษตรศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยเกษตร และหารืองานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อออกแนะแนวการศึกษาที่อำเภอมาลัย จังหวัดพะตะบอง ประเทศกัมพูชา
7 มีนาคม 2561
ปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการเรื่อง Gl มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวดสระแก้ว
ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดสระแก้ว
8 มีนาคม 2561
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่สุจริตโปร่งใส รุ่นที่ 1
8 มีนาคม 2561
ร่วมบันทึกเทป เกี่ยวกับบริบทและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในรายการ"วไลยอลงกรณ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสระแก้ว (FM 103.25 MHz)
10 มีนาคม 2561
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practice) (CoP)