รูปกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

23 พฤศจิกายน 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 พฤศจิกายน 2561
ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561

14 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ และเตรียมดินเพื่อปลูกต้นคอสมอส

31 ตุลาคม 2561
กิจกรรมธรรมะข้อคิดเพื่อชีวิตดีงาม

31 ตุลาคม 2561
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561

31 ตุลาคม 2561
คณะผู้บริหารวไลยอลงกรณ์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผน/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบดนตรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม PW จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 16 ตุลาคม 2561
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเลี้ยงปลา

วันที่ 13 ตุลาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
กิจกรรม Big cleaning Day และจัดทำฝายชะลอน้ำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 17 กันยายน 2561
โครงการการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคกลาง (กาญจนบุรี ตราด และสระแก้ว)

วันที่ 13 กันยายน 2561
พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 กันยายน 2561
ประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ประปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2561
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 27 สิงหาคม 2561
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 สิงหาคม 2561
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประชุมพิจารณาการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า
มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัดชายแดน"


วันที่ 13 สิงหาคม 2561
พิธีบวงสรวงาลพระภูมิ คล้องมาลัยปืนใหญ่ พิธีสงฆ์และบวงสรวงอนุเสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี)


วันที่ 12 สิงหาคม 2561
พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2561
โครงการ"ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายความจงรักภักดี" และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง


วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ประชุมหารือ แนวทางและรับฟังความคิดเห็น การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม


วันที่ 8 สิงหาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับจังหวัด และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว


วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ประชุมการลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว


วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการบริหารงานงบประมาณรายข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
พิธีมอบต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชา และเข้าพรรษาอาเซียน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
โครงการวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา ถวายตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา