รูปกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

20 กุมภาพันธ์ 2562
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์
ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน ปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการเชื่อมโยงภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว

20 กุมภาพันธ์ 2562
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบุคลิกภาพกับการพัฒนาตนเอง เพื่อการเข้าสังคม" โดยมีอาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

11 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว โดยนายชัยวุฒิ เทโพธิ์ ประธานชมรม
STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดโครงการ
STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนด้านทุจริต
Anti-Corruption Young Leaders ครั้งที่ 1

11 กุมภาพันธ์ 2562
ท่านวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ภายใต้กิจกรรมสาน
ต่อตามรอยพ่อ โดยคณาจารย์เข้าร่วมต้อนรับการเยี่ยมชม

7 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์อัจจิมา มั่นทน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
พร้อมด้วยอาจารย์ไพรินทร์ มีศรี ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายให้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ระดับจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

6 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พร้อมด้วยบุคลากร
เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

6 กุมภาพันธ์ 2562
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ร่วมใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

6 กุมภาพันธ์ 2562
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน โดยคณาจารย์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ
าร

6 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู็ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมทักษะทาง
ด้านภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา โดยมีอาจารย์ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

5 กุมภาพันธ์ 2562
นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อจัดการ
ความรู้และเสริมพลังการวิจัยและขับเคลื่อนสู่นวัตกรรมการจัดการตนเอง" โดย
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
สำนัก 3 ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนในจังหวัดสระแก้ว

30 มกราคม 2562
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำและการสื่อสาร"
โดยอาจารย์คณิต เรืองขจรเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

28 มกราคม 2562
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร ประชุมหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนร่วมพัฒนาเชิงบูรณาการ "ความร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากร
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนรู้" ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 มกราคม 2562
นายณัฏฐชัย นำพลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี และคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

23 มกราคม 2562
อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์ รองฝ่ายบริการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย

23 มกราคม 2562
คณาจารย์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว นำทีมโดย
อาจารย์พรรณี พิมโพธิ์ หัวหน้างานแนะแนว เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา
ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

22 มกราคม 2562
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการนี้ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช
และอาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง อาจารย์นักพัฒนา เข้าร่วมประชุม

18 มกราคม 2562
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วเพื่อรับทราบการจัดหลักสูตรการศึกษาการ
พิจารณากลั่นกรองผลการศึกษา และพิจารณากลั่นกรองการสำเร็จการศึกษา
ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว

18 มกราคม 2562
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีบวงสรวงงานวันยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ในการนี้ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
มอบหมายให้ อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม

18 มกราคม 2562
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
อ.เมือง จ.สระแก้ว

11 มกราคม 2562
นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4.0 จังหวัดสระแก้ว และคณะทำงาน
ขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 (รายหมวด)จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลาางจังหวัดสรแก้ว