6 เมษายน 2561
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
8 เมษายน 2561
โครงการสืบทอดประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สานสายใยสัมพันธ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติ ประจำปี 2561
18 เมษายน 2561
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิต
อย่างพอเพียง
29 เมษายน 2561
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว