3 พฤษภาคม 2561
ประชุมหารือในการเตรียมการจัดกิจกรรม “สระแก้วขึ้นกล้องร้อยมุมมองแผ่นดินทองบูรพา”
4 พฤษภาคม 2561
แลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นต่อการทำงานของ
หน่วยจัดการ สสส. จังหวัดสระแก้ว
10 พฤษภาคม 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16 พฤษภาคม 2561
ประชุมจัดทำคำขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว
22 พฤษภาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดแผนบูรณาการระดับภาคประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
23 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว
26 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการภาคฯ ครั้งที่ 3/2561เพื่อบทเรียนภาคฯหลังการปรับโครงสร้าง (พอช.) และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
26 พฤษภาคม 2561
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถี ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี ฯลฯ และจังหวัดสระแก้วร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไทยนิยม ยั่งยืนในระดับตำบลหมู่บ้านได้พบประชาชน
สอบถามปัญหาอุปสรรคและความต้องการจากการจัดทำเวทีประชาคมที่ผ่านมา
เพื่อนำไปสู่การวางแผนดำเนินงาน
31 พฤษภาคม 2561
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ บริหารงานอำเภอ (กบอ.)อำเภอวังสมบูรณ์เพื่อร่วมพิจารณา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน