5 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561
7 มิถุนายน 2561
 โครงการ“ส่งเสริมให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าและช่องทางจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ชุมชน”
และ โครงการ “ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะอาชีพทางการเกษตร”  
8 มิถุนายน 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
(ภาคตะวันออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4.0 จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 
13 มิถุนายน 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค
(ภาคตะวันออก)
13 มิถุนายน 2561
ประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน OTOP นวัตกรรมวิถี
15 มิถุนายน 2561
ร่วมต้อนรับนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุน
การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษา
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์