ประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง
และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top