มรวอ.สระแก้ว เข้ารับการตรวจคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้ารับการตรวจคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน โดยการวางแผนและดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและมีเสถียรภาพ การให้ความสำคัญกับปัญหาและเป้าหมายที่ต้องแก้ไข และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นเลิศในด้านการศึกษาโดยคำนึงถึงการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาในระยะยาวเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้นำด้านการศึกษาในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ เป็นประธานกรรมการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล กรรมการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก กรรมการ ,อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย กรรมการและเลขานุการ ,อาจารย์ปุณณานันท์ พันธ์แก่น ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ ,นายสรธัญ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว
.
ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Scroll to Top