คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณบดี ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และบุคลากรของมูลนิธิ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
.
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณบดี
โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นประธานกรรมการ
ร่วมประชุมกับ พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และบุคลากรของมูลนิธิ
เพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ วางแนวทางในการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ ศักยภาพเกษตรกร ชุมชนท้องถิ่นต่อไป
.
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
#VALAYASAKAEO #VRUSK #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #ติดตามตรวจสอบประเมินผลงาน

 

Scroll to Top