มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.
.
อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้หอนิทัศน์ราชภัฏ เพื่อร่วมกิจกรรม ดังนี้
(1) นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย
(2) เรียนรู้พระราชประวัติ หลักการทรงงาน พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ การบริหารจัดการนํ้าจากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้น้อมนำหลักทฤษฎีต่าง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยมีบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการนำเยี่ยมชม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเรียนรู้ดังกล่าว
.
ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#VALAYASAKAEO #วไลยอลงกรณ์สระแก้ว #VRUSK #สสร

Scroll to Top