อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
- การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
- ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา