อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
  รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนรับ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าลงทะเบียน/เทอม  
  32009
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ) 80 1,500 5,000  
  34001
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ) 80 1,500 6,000  
  34002
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ) 80 1,500 6,000  
  36002
การจัดการทั่วไป (บธ.บ) 80 1,500 5,000  
 
         
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
  รหัสสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนรับ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าลงทะเบียน/เทอม*  
  41001
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ)   1,500 8,000  
  41002
เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ)   1,500 8,000  
  41003
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ)   1,500 8,000  
  41004
การจัดการทั่วไป (บธ.บ)   1,500 8,000  
  *หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 3 ชำระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท