อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
 
ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Agriculture

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) / วท.บ. (เกษตรศาสตร์ )
Bachelor of Science (Agriculture) / B.Sc. (Agriculture)

แขนงวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
คำอธิบายหลักสูตร
เน้นการเรียนรู้ด้านการผลิตพืชอย่างครบวงจร ทางพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก-ไม้ประดับ พืชไร่ การเพาะเห็ด การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเกษตรธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เช่น รับราชการในหน้าที่นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาอาชีพการเกษตรตามกรม กองต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชแบบครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้