อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
 
ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Bachelor of Science Program in Agriculture
ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) / วท.บ. (เกษตรศาสตร์ )
Bachelor of Science (Agriculture) / B.Sc. (Agriculture)

แขนงวิชา
สัตวศาสตร์
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
คำอธิบายหลักสูตร
เรียนรู้ทางด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ สุกร สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ แพะ แกะ เป็นต้น โดยศึกษาในด้านพันธุ์สัตว์และลักษณะประจำพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยาของสัตว์ อาหารและการให้อาหารสัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง เทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการสัตว์ในระยะต่าง ๆ การจัดการของเสีย การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์ม บัญชี และสถิติที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการสัตวบาล
สัตวบาลประจำฟาร์ม
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านการเกษตร