อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
 
ชื่อหลักสูตร

รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ ) / รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์ )
Bachelor of Public Administration (Public Administration) / B.P.A. (Public Administration)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ความสำคัญ

จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาพโลกาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้ส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การบริหารงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็น อาทิ ปรัชญาของการบริหารงานภาครัฐ ระบบของการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปของการปฏิรูประบบราชการที่กระทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะ หน้าที่ของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ยังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครัฐ ทำให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนสร้างแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขึ้นมา              
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่การผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ และความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันสภาพการณ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ อาทิ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ และภาคเอกชน
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ