อัตลักษณ์ :: บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
 
ชื่อหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
Bachelor of Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) / บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Bachelor of Business Administration (General Management) / B.B.A. (General Management)

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
จุดเด่นของหลักสูตร
การจัดการทั่วไป เป็นศาสตร์ของการเรียนรู้แบบมีกระบวนการที่เป็นสากล เริ่มจาก การศึกษาเรียนรู้ 
การวางแผน  การจัดองค์กร  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การสร้างแรงจูงใจ  การจัดทำรายงานและผลงาน  
และการจัดทำงบประมาณ ซึ่งศาสตร์การเรียนรู้ด้านต่างๆ นี้ เป็นพื้นฐานสำคัญของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารงาน   
ศาสตร์แห่งคุณค่า อีกด้านหนึ่งที่จะได้เรียนรู้ จากสาขาการจัดการทั่วไป คือการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม เชิงบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคล กลุ่ม และองค์การ โดยอาศัยเครื่องมือการเรียนรู้สำคัญ  คือ การจัดทำโครงการเพื่อการเรียนรู้(Project base learning) จากสถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริง ในรูปแบบของกลุ่มศึกษา  Group Learning and Sharing คือ การเรียนรู้และแบ่งปั้น เพื่อองค์กรและสังคมที่มีความเจริญอย่างยั่งยืน
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าของธุรกิจ
ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ