หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(Bachelor fo Science Program in Agriculture)

ชื่อปริญญา :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)/วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
แขนงวิชา :
1. แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. แขนงวิชาสัตวศาสตร์
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
คำอธิบายรายวิชา :
(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) เน้นการเรียนรู้ด้านการผลิตพืชอย่างครบวงจร ทางพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก-ไม้ประดับ พืชไร่ การเพาะเห็ด การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเกษตรธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
(แขนงวิชาสัตวศาสตร์) เรียนรู้ทางด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ สุกร สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ แพะ แกะ เป็นต้น โดยศึกษา
ในด้านพันธุ์สัตว์และลักษณะประจำพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยาของสัตว์ อาหารและการให้อาหารสัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง เทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการสัตว์ในระยะต่างๆ การจัดการของเสีย การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์ม บัญชี และสถิติที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา :
(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เช่น รับราชการในหน้าที่นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาอาชีพการเกษตรตามกรม กองต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชแบบครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้
(แขนงวิชาสัตวศาสตร์) สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เช่น นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร นักวิชาการสัตวบาล สัตวบาลประจำฟาร์ม ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจาโรงพยาบาลสัตว์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร :