หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)
ชื่อปริญญา :
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)/รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
คำอธิบายรายวิชา :
จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในสภาพโลกาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้ส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การบริหารงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเด็น อาทิ ปรัวญาของการบริหารงานภาครัฐ ระบบของ
การบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แสดงออกให้เห็นอย่างชันเจนในรูปของการปฎิรูประบบราชการที่กระทำ
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะ หน้าที่ของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้
สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ยังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับศาสตร์ทางด้าน การบริหารงานภาครัฐ ทำให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนสร้างแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขึ้น
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่การผลิตบัณฑิตทางด้าน
รัฐประศาสนศาตร์ ว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ และความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันสภาพการณ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา :
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ และภาคเอกชน เจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรในองค์กรครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ประกอบอาชีพอิสระ และอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร :