หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Public Administration Program in General Management)
ชื่อปริญญา :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)/บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
คำอธิบายรายวิชา :
จากสภาพการจัดการทั่วไปเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้แบบมรกระบวนการที่เป็นสากล เริ่มจากการศึกษาเรียนรู้ การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำรายงานและผลงาน และการจัดทำงบประมาณ ซึ่งศาสตร์การเรียนรู้ด้านต่างๆ เป็นพื้นฐานสำคัญของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารงาน ศาสตร์แห่งคุณค่า อีกด้านหนึ่งที่จะได้เรียนรู้ จากสาขาการจัดการทั่วไป คือการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม เชิงบูรณาการ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคล กลุ่ม และองค์การ
โดยอาศัยเครื่องมือการเรียนรู้สำคัญ คือ การจัดทำโครงการเพื่อการเรียนรู้ (Project base learning) จากสถานการณ์
จำลอง และสถานการณ์จริง ในรูปแบบของกลุ่มศึกษา Group Learning and Sharing คือ การเรียนรู้และแบ่งปัน เพื่อองค์กรและสังคมที่มีความเจริญอย่างยั่งยืน

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าของธุรกิจ ประกอบอาชีพอิสระ และอื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร :