วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว

ชุมชนบ้านหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


ชุมชนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


ชุมชนบ้านวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


ชุมชนบ้านทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


ชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


ชุมชนบ้านวังหิน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


ชุมชนบ้านพระเพลิง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


ชุมชนบ้านคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


ชุมชนบ้านบ่อนางชิง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว