เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ค่านิยมหลักและที่มาของมหาวิทยาลัย

ค่านิยมหลัก

   V : Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
   A : Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
   L : Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
   Y : Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
   A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตรี

ที่มาของค่านิยม

   ● แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

   ● กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี

   ● แผนแม่บทโครงสร้างทางปัญญาของชาติ

   ● บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

   ● วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

   ● ความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัย

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว