รูปกิจกรรม

24 กันยายน 2563

team img

อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณาจารย์ ในการวางแผนกำหนดทิศทางพัฒนาด้านต่าง ๆ สำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

23 กันยายน 2563

team img

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับด้านเกษตรปลอดภัย แบบสมาร์ทฟาร์ม และพลังงานทดแทน

21 กันยายน 2563

team img

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒนบดี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และคณาจารย์บุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือกับ มทบ.ที่ 19 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของกำลังพล

21 กันยายน 2563

team img

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและตรวจเอกสารในการส่งมอบงานข้อมูลทั้งในส่วนของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว

16 กันยายน 2563

team img

อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “VRU Safe Driving” ณ ห้อง SCC504 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 กันยายน 2563

team img

อาจารย์ คณิต เรืองขจร และอาจารย์กีรฉัตร วันช่วย รองผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการแก้ปัญหานำน้ำใบเตยที่เหลือจากการผลิตไข่เค็มมาทดลองย้อมผ้าด้วยน้ำใบเตย ณ วิสาหกิจชุมชนอยู่เป็นสุขบ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

12-13 กันยายน 2563

team img

นายประเสริฐ โสมนัส นำนักศึกษา (มวลชนกตัญญูคลับ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์อำนวยการเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 19 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

9 กันยายน 2563

team img

อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช และอาจารย์ปุณณานันท์ พันธ์แก่น อาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น) ได้เข้าพบนายชาคริต อินนะระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือการดำเนินการในฐานการเรียนรู้ที่ 5 “ภูวดลพัฒน” ด้านดินและปุ๋ย ภายใต้โครงการจัดตั้งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

2 กันยายน 2563

team img

นางสาวพิมสาย จึงตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมหารือการกำหนดแผนการดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ระดับปฐมวัย และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการของจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2560-2564)

2 กันยายน 2563

team img

อาจารย์คณิต เรืองขจร รองผู้อำนวยงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ

17 กุมภาพันธ์ 2563

team img

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

14 กุมภาพันธ์ 2563

team img

 คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Open House ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

12 กุมภาพันธ์ 2563

team img

 คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ(Open House) ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

12 กุมภาพันธ์ 2563

team img

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านคลองชล หมู่ที่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

5-6 กุมภาพันธ์ 2563

team img

 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2563 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

31 มกราคม 2563

team img

 อาจารย์ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม สระแก้ว

18 มกราคม 2563

team img

อาจารย์ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

10 มกราคม 2563

team img

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

17 ธันวาคม 2562

team img

อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารืองานวิชาการ การจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2563 การกำกับติดตามผลการเรียนนักศึกษา

11 ธันวาคม 2562

team img

 อาจารย์ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
เรื่องกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่าย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และการดำเนินงานด้านนักศึกษา

10-11 พฤศจิกายน 2562

team img

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

6 พฤศจิกายน 2562

team img

  คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ได้เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนม ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

1 พฤศจิกายน 2562

team img

  นายวรวิทย์ ทวีทอง ปลัดอำเภอเขาฉกรรจ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานประเพณีทอฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ประจำปี 2562


31 ตุลาคม 2562

team img

  นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว


31 ตุลาคม 2562

team img

  นายวิทยา มากปาน รองว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวัฒนานคร


23 ตุลาคม 62

team img

  นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชน ร่วมพิธีสงฆ์ และใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


15 ตุลาคม 2562

team img

  นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS


SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว