แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563)
  • แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2562)
  • แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2561)
  • แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560)
  • แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2556-2560
  • แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว พ.ศ.2560-2564

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
 • รายงานการตั้งเบิกประจำปี
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนการจัดการความรู้
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • คู่มือบริหารความเสี่ยง
 • สารสนเทศประจำปี
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข
 • ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว