โครงสร้างผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว


team img

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อธิการบดี


team img

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน

รองอธิการบดี


team img

อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรศัพท์ 094-5424487

E-Mail Chaiwut333@vru.ac.th


team img

อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย

รองผู้อำนวยการ
งานบริหาร

โทรศัพท์ 092-3429696

E-Mail keerachutr@vru.ac.th

team img

อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

รองผู้อำนวยการ
งานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ 087-1762392

E-Mail Chatchai.sen@vru.ac.th

team img

อาจารย์คณิต เรืองขจร

รองผู้อำนวยการ
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 081-0003997

E-Mai khanit@vru.ac.th 

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซึื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว