ศูนย์การเรียนศาสตร์พระราชา

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 กสินฤมิตร

team img

การปลูกเมล่อน

team img

การให้ปุ๋ยเมล่อน

team img

การปลูกผักสลัด

team img

การปลูกมะเขือเทศเชอรี่

team img

การปลูกผักตามฤดูกาล

team img

การปลูกเมล่อนในระบบไฮโดรโปรนิกส์

team img

การปลูกองุ่น

SKVRU

 • แผนกลยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซท้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนการบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว