ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค ภาคจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษาที่ 1/2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษาที่ 1/2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษาที่ 1/2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์

ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์

ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษาที่ 1/2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษาที่ 1/2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษาที่ 1/2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคจันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษาที่ 1/2562