บุคลากร

บุคลากร สายวิชาการ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


team img

อาจารย์ปณัท สุขสร้อย

team img

อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว

team img

อาจารย์จารุนันท์ ไชยนาม


team img

อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์

team img

อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี


 


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์


team img

อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว

team img

อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

team img

อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี


team img

อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ

team img

อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป


team img

อาจารย์คณิต เรืองขจร

team img

อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย

team img

อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์

team img

อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว

team img

อาจารย์พิศิษฐ์ พิภพพรพงศ์

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น


team img

อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา

team img

อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง

team img

อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร


team img

อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช

team img

อาจารย์ปุณณานันท์ พันธ์แก่น

บุคลากร สายสนับสนุน


team img

นายวีระพล สุทินเผือก

นักวิชาการพัสดุ

team img

นางสาววิราวรรณ สินแสง

นักวิชาการศึกษา

team img

นางสาวโสรยา อันธิแสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


team img

นางสาวจันทิมา ทามี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

team img

นายประเสริฐ โสมนัส

บรรณารักษ์

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว