บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)

team img

อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ

E-mail : vutthiwat.a@gmail.com

การศึกษา

  Master’s Degree of Art (Public Administration)
  Bachelor’s Degree of Art ( Public Administration)


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  Ethics and Good Governance, Democracy and Particapation


ผลงานวิชาการ

  • วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ : กรณีศึกษาความพึงพอใจในงานของบุคลากรเทศบาลนครบาลพระนครศรีอยุธยา

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว