บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
(Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)

team img

อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา

E-mail : rangsan@vru.ac.th

การศึกษา

  ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  การเมืองระหว่างประเทศในอาเซียน ความมั่นคงระหว่างประเทศ, การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การแข่งขันระหว่างประเทศของชาติมหาอำนาจ, การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาระหว่างประเทศ


ผลงานวิชาการ

  • การสร้างแบรนด์แห่งชาติกับการทูตภาคสาธารณะญี่ปุ่นJapan's Nation Branding and Public Diplomacy
  • ความมั่นคงมนุษย์กับอาเซียน การทูตสาธารณะ วิถีอาเซียน กับช่องว่างทางอัตลักษณ์Human Security and ASEAN Public Diplomacy, ASEAN Way and Its Identity Gap
  • ความเป็นผู้นำของสหภาพยุโรปในการต่อสู้ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกEUROPEAN UNION LEADERSHIP IN COMBATING GLOBAL CLIMATE CHANGE
  • จริยศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมกับการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
  • ลำดับเหตุการณ์สงครามทางการค้าสหรัฐอเมริกา-จีน: อาวุธทางภาษีกับการขยายมิติการต่อสู่และความขัดแย้ง
  • อัตลักษณ์กับระบอบความร่วมมือในอาเซียน

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว