บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Public Administration Program in General Management)

team img

อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์

E-mail : p-pimpo@hotmail.com

การศึกษา

  บธ.ม. (การบริหารการตลาด)
  บธ.บ. (การตลาด)


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

   -


ผลงานวิชาการ

   การปรับตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว