บุคลากร สายวิชาการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Public Administration Program in General Management)

team img

อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว

E-mail : autocentrino@hotmail.com

การศึกษา

  บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ
  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

   การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน


ผลงานวิชาการ

  • ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐกับราคาทองคำ
  • บทเรียนความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข จังหวัดสระแก้ว 4ดี วิถีพอเพียง

 

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • ศูนย์การเรียนรู้ศาสตรพระราชา
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว