บุคลากร สายวิชาการ

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น

team img

อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา

E-mail : chaloemphong@vru.ac.th

การศึกษา

  รบ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ศศ.บ. (พัฒนาสังคมและมนุษย์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  พฤติกรรมมนุษย์, การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม


ผลงานวิชาการ

  • พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับสังคมก้มหน้า ; กรณีศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  • ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตใจ และสังคมกับระดับการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาเจนเนอร์เรชัน ซี ในจังหวัดเชียงใหม่

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว