บุคลากร สายวิชาการ

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น

team img

อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง

E-mail : teadkait@vru.ac.th

การศึกษา

  วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
  ปร.ด (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

   Synthesis and characterization of red light emitting materials for OLEDs, Synthesis and characterization of novel organic material for dye sensitized solar cells and organic light emitting diodes, Synthesis of biodiesel product using heterogeneous catalytic process, การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์ น้ำมันที่ใช้แล้ว และพืชพลังงานที่ไม่ใช่พืชอาหาร


ผลงานวิชาการ

  • T. Kaewpuang, N. Prachumrak, S. Namuangruk, S. Jungsuttiwong, T. Sudyoadsuk, P. Pattanasattayavong,V. Promarak, (D–?–)2D–?–A-Type Organic Dyes for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells. Eur.J.Org.Chem. 2016, 2528–2538.
  • T. Sangchart,a A. Niroram, T. Kaewpuang, N. Prachumrak, S. Namuangruk, T. Sudyoadsuk,a T. Keawin, S. Saengsuwan, S. Jungsuttiwong, S. Maensiri, N. Kungwane, V. Promarak, Synthesis, physical and electroluminescence properties of 3,6-dipyrenylcarbazole end capped oligofluorenes. RSC Adv., 2015, 5, 26569–26579.
  • T. Keawin, C. Sooksai, N. Prachumrak, T. Kaewpuang, D. Muenmart, S. Namuangruk, S. Jungsuttiwong, T. Sudyoadsuka, V. Promarak, Oligoarylenes end-capped with carbazol-N-ylcarbazole as color tunable light-emitting and holetransporting materials for solution-processed OLEDs. RSC Adv., 2015, 5, 16422–16432.
  • W. Roschat, T. Siritanon, T. Kaewpuang, B. Yoosuk, V. Promarak, Economical and green biodiesel production process using river snail shells-derived heterogeneous catalyst and co-solvent method. Bioresource Technology, 2016, 209, 343-350.
  • W. Roschat, S. Phewphong, A. Thangthong, P. Moonsin, B. Yoosuk, T. Kaewpuang, V. Promarak, Catalytic performance enhancement of CaO by hydration-dehydration process for biodiesel production at room temperature. Energy Conversion and Management, 2018, 165, 1–7.
  • W. Roschat, K. Najai, T. Kaewpuang, P. Moonsin, Biodiesel Production Via Ethanolysis Catalyzed by CaO Derived from Eggshell as Low-Cost Basic Heterogeneous Catalyst, Journal of Materials Science and Applied Energy, 2017, 6(3), 220-225
  • JN. Gorantla, S.Pengthaisong, S. Choknud, T. Kaewpuang, T. Manyum, V. Promarak and Jame R. Ketudat Cairns, Gram scale production of 1-azido-B-D-glucose via enzyme catalysis for the synthesis of 1,2,3-triazole-glucosides, RSC Adv., 2019, xx, 1-10
  • T. Kaewpuang, S. Jungsuttiwong, T. Sudyoadsuk, T. Keawin, V. Promarak, Synthesis and characterization 2-pyrene-7-(N-caebazole)fluorenes as blue light-emitting materials for organic light-emitting diode(OLED), The 6th Pure and Applied Chemistry International Conference 2012, 11 – 13 January 2012 at The Empress Convention Center Ching Mai, Thailand
  • T. Kaewpuang, S. Jungsuttiwong, T. Sudyoadsuk, T. Keawin, V. Promarak, Synthesis and Characterization of bulky D-D-?-A Type organic dyes for DSSCs, 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38) 17 - 19 October 2012 at The Empress Convention Center Ching Mai, Thailand
  • T. Keawpeung, W. Roschat, V. Promarak, Synthesis and characterization of novel organic material for dyes sensitized solar cells, 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40) 2 - 4 December 2014 at Hotel Pullman Khon Kaen, Thailand
  • W. Roschat, T. Keawpeung, B. Yoosuk, V. Promarak, A Simple Analysis of Biodiesel by Thin Layer Chromatography (TLC), The 7th Thailand Renewable Energy for Communication Conference: (TREC-7) 12 – 14 November 2014, Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, wang klai kangwon campus, Prachuapkhirikhan
  • W. Roschat, T. Keawpeung, B. Yoosuk, V. Promarak, Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Catalyzed by CaO as a catalyst performed at room temperature, The 7th Thailand Renewable Energy for Communication Conference: TREC-7) 12 – 14 November 2014, Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, wang klai kangwon campus, Prachuapkhirikhan
  • W. Roschat, T. Keawpeung, B. Yoosuk, V. Promarak, Synthesis of glycerol carbonate from glycerol and dimethyl carbonate catalyzed by CaO as a heterogeneous catalyst, 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40) 2 - 4 December 2014 at Hotel Pullman Khon Kaen, Thailand (Oral Presentation)
  • วุฒิชัย รสชาติ, ธีรนันท์ ศิริตานนท์, เทอดเกียรติ แก้วพวง, บุญญาวัณย์ อยู่สุข และ วินิช พรมอารักษ์, การวิเคราะห์ไบโอดีเซลอย่างง่ายด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (TLC) และแสงยูวี (UV-light), การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (2nd Science and Technology for Sustainable Development Conference), 10-11 สิงหาคม 2558 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • W. Roschat, T. Siritanon, T. Keawpuang, B. Yoosuk, V. Promarak, The green biodiesel production by using river sanil shell-derived CaO catalyst and co-solvent method, 41st Congress on Science and Technology of Thailand (STT41) 6 - 8 November 2015 at Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยีม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว