บุคลากร สายวิชาการ

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น

team img

อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร

E-mail : pensri@vru.ac.th

การศึกษา

  รบ.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รม.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  วิชาทางด้านรัฐศาสตร์, การเมืองการปกครอง


ผลงานวิชาการ

  • มุมมองประชาธิปไตยของเอ็นจีโออีสาน ระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2559

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว