บุคลากร สายวิชาการ

อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น

team img

อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช

E-mail : dekchai.a.kab@vru.ac.th

การศึกษา

  รบ.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปร.ด. (การสื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก


ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ

  การเมืองการปกครอง, รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง, การสื่อสารการเมือง, รัฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์การเมือง


ผลงานวิชาการ

  • งานวิจัย "ปัญหาการจัดสรรสวัสดิการแก่นักศึกษาของงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชนี ปี 2556"
  • งานวิจัย "การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยชุมชนตำบลคลองด่าน อำเภอคลองบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2559"

SKVRU

 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนการใช้งบประมาณ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • SKVRU

 • ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนการจัดการความรู้
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์
 • SKVRU

 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสระแก้ว
 • วิดีทัศน์แนะนำชุมชนท้องถิ่นสระแก้ว
 • แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
 • เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว